הסתה בתכניות הלימודים

התבטאויות גזעניות בכנס למשרד החינוך הישראלי

הסתה וגזענות “בנית בית – כאילו חיסלת 100 ערבים. בנית יישוב – כאילו חיסלת 10 אלפים גויים“. כך אמר סוחר הקרקעות משה זר על בימת כנס רשמי של משרד החינוך שנערך ביום 02/07/2018 בירושלים, כנס שבו השתתפו אלפי מורות ומורים. לאחר …

קראו עוד

(הקודהאתיבנושאפעילותפוליטיתבאקדמיה) גזעניותבלתימוסריים

הקודהאתילאקדמיהשחיברפרופ’ אסאכשרל”התנהלותהראויהבתחומיחפיפהביןפעילותאקדמיתלפעילותפוליטית” איכזבאותי. הואסיכלאתכוונתיללמדבכיתהאתאסאכשר. במסגרתסמינרשעיסוקויחסיצבא־חברה־פוליטיקה,התכוונתילהציגבפניהסטודנטיםאתהקודהאתילמלחמהבטרורשכשרניסחבעבורהצבאיחדעםאלוףעמוסידלין, במהלךהאינתיפאדההשנייה. הקודמשפיעעלפעילותהצבאבלחימתובעזה. עלקצההמזלג, הואמטילמגבלותעלסיכונםשלחייליצה”לבלחימתםבאוכלוסייהמעורבתשללוחמיםואזרחיםהמאפיינתאתהלחימהברצועה. הקודקובעשחובתהמדינהלמינימוםפגיעהבחיילוחמיהגוברתעלחובתהלמינימוםפגיעהבחייהםשלאזרחיאויבשאינםמעורביםבטרור, כשאלהנמצאיםבאזורשאינותחתשליטהאפקטיביתשלישראל, כעזהשלאחרההתנתקות. בדצמברהאחרון, אחרישנפתליםבנט, ראשהביתהיהודי, פנהלראשונהלפרופ’ כשר, שחיבראתהקודהאתישלצה”ל, וביקששינסחקודאתיל”התנהלותראויהבתחומיהחפיפהשביןפעילותאקדמיתלפעילותפוליטית”, קראובכיריםבאקדמיהלכשרלסרבלבקשה. מאותמרציםגםחתמואזעלעצומהשבהקבעו: “אנחנו, מרצותומרציםבאקדמיה, מכריזיםמראשכינתעלםלגמריממסקנותועדתכשר… לשלטוןאיןשוםסמכותלקבועכיצדלהתבטאבאקדמיה”. סעיףמרכזיאוסרכאמורעלמרציםלהתבטאבנושאיםפוליטייםבפניסטודנטים, אלאאםכןהדברמתחייבכחלקמההוראה, כמובקורסיםבתחוםשלמדעיהמדינה. סעיףנוסףשבכוונתבנטלאכוףאוסרעלחבריסגלאקדמילהשתתףבחרםאקדמיעלמוסדותלהשכלהגבוההואףאוסרעליהםלקרואלאחריםלתמוךבחרםכזה. עודקובעהקודכיקליניקותותוכניותלימודיםבאקדמיהלאיוכלולקייםשיתופיפעולהעםעמותותהמזוהותפוליטית.

קראו עוד