הסתה בתכניות הלימודים

ספר אזרחות לכיתה ד’ בישראל: ההתנחלות חשובה יותר מזכויות הפלסטינים

הכיבוש תמיד טוען שהפלסטינים לומדים אלימות בתוכניות הלימודים שלהם, משום שהפלסטינים לומדים את ההיסטוריה של אדמתם שנכבשה על ידי ישראל, ומציינים עובדות היסטוריות של טרגדיה אנושית העולה על 70 שנות כיבוש. לגבי מתי נמצא את זה (ספר האזרחות לכיתה ד’), …

קראו עוד

התבטאויות גזעניות בכנס למשרד החינוך הישראלי

הסתה וגזענות “בנית בית – כאילו חיסלת 100 ערבים. בנית יישוב – כאילו חיסלת 10 אלפים גויים“. כך אמר סוחר הקרקעות משה זר על בימת כנס רשמי של משרד החינוך שנערך ביום 02/07/2018 בירושלים, כנס שבו השתתפו אלפי מורות ומורים. לאחר …

קראו עוד

(הקודהאתיבנושאפעילותפוליטיתבאקדמיה) גזעניותבלתימוסריים

הקודהאתילאקדמיהשחיברפרופ’ אסאכשרל”התנהלותהראויהבתחומיחפיפהביןפעילותאקדמיתלפעילותפוליטית” איכזבאותי. הואסיכלאתכוונתיללמדבכיתהאתאסאכשר. במסגרתסמינרשעיסוקויחסיצבא־חברה־פוליטיקה,התכוונתילהציגבפניהסטודנטיםאתהקודהאתילמלחמהבטרורשכשרניסחבעבורהצבאיחדעםאלוףעמוסידלין, במהלךהאינתיפאדההשנייה. הקודמשפיעעלפעילותהצבאבלחימתובעזה. עלקצההמזלג, הואמטילמגבלותעלסיכונםשלחייליצה”לבלחימתםבאוכלוסייהמעורבתשללוחמיםואזרחיםהמאפיינתאתהלחימהברצועה. הקודקובעשחובתהמדינהלמינימוםפגיעהבחיילוחמיהגוברתעלחובתהלמינימוםפגיעהבחייהםשלאזרחיאויבשאינםמעורביםבטרור, כשאלהנמצאיםבאזורשאינותחתשליטהאפקטיביתשלישראל, כעזהשלאחרההתנתקות. בדצמברהאחרון, אחרישנפתליםבנט, ראשהביתהיהודי, פנהלראשונהלפרופ’ כשר, שחיבראתהקודהאתישלצה”ל, וביקששינסחקודאתיל”התנהלותראויהבתחומיהחפיפהשביןפעילותאקדמיתלפעילותפוליטית”, קראובכיריםבאקדמיהלכשרלסרבלבקשה. מאותמרציםגםחתמואזעלעצומהשבהקבעו: “אנחנו, מרצותומרציםבאקדמיה, מכריזיםמראשכינתעלםלגמריממסקנותועדתכשר… לשלטוןאיןשוםסמכותלקבועכיצדלהתבטאבאקדמיה”. סעיףמרכזיאוסרכאמורעלמרציםלהתבטאבנושאיםפוליטייםבפניסטודנטים, אלאאםכןהדברמתחייבכחלקמההוראה, כמובקורסיםבתחוםשלמדעיהמדינה. סעיףנוסףשבכוונתבנטלאכוףאוסרעלחבריסגלאקדמילהשתתףבחרםאקדמיעלמוסדותלהשכלהגבוההואףאוסרעליהםלקרואלאחריםלתמוךבחרםכזה. עודקובעהקודכיקליניקותותוכניותלימודיםבאקדמיהלאיוכלולקייםשיתופיפעולהעםעמותותהמזוהותפוליטית.

קראו עוד